Bouhoeke, Bildt en Wadden

De waddendijk in het hoge noorden van Fryslân vormt vandaag de dag de abrupte scheiding tussen de zoete en zoute wereld. Buitendijks ligt het werelderfgoed Waddenzee, één van de grootste getijdengebieden ter wereld, met uitgestrekte slikken, wadplaten en kwelders. Binnendijks vinden we een mozaïek van slootjes in de zeeklei, die deels de vormen van oude slenken en prielen volgen.

Langs de waddenrand liggen de kwelderruggen: de hogere delen van wat vroeger, vóór de tijd van dijken, nog kwelder was. Hier vinden we vooral veel akkerbouw. De bodem daar, die bestaat uit een mengsel van klei en zand, is hier heel geschikt voor. Achter de kwelderruggen liggen de kweldervlaktes. Dit zijn de lagere delen van de vroegere kwelders. Akkerbouw mengt zich hier met het open kleiweidelandschap. Ten oosten van deze kuststrook vinden we het Lauwersmeer, een getemde wildernis op de grens van Fryslân en Groningen.

In dit gebied kunnen we onder andere aan biodiversiteitsherstel werken door een natuurrijk akkerlandschap te creëren, de vele kaden, sloten, bermen en dijken met elkaar een biodivers netwerk te laten vormen en op sommige plaatsen aan de kust de overgang van land naar water geleidelijker en natuurlijker te laten zijn.

Laadt...

Basislaag Gebieden

Hoe kun jij de biodiversiteit in dit gebied helpen?

Toon informatie voor:

Bouw mee aan een biodivers netwerk! Dit kun je doen door aan de slag te gaan in je tuin, een vergroeningsproject in je buurt te beginnen of je aan te melden als vrijwilliger bij biodiversiteitsprojecten. Ook kun je een gesprek opstarten met jouw gemeente over ecologisch berm- en dijkbeheer.

De meervleermuis is een voorbeeld van een soort die je in dit gebied als burger goed kunt helpen. Ook kun je stinzenflora (helpen) planten; een groep verwilderde voorjaarsbloemen. Ga je verbouwen? Denk eens aan natuurinclusief bouwen.

Als inwoner van het gebied heb je niet altijd zeggenschap over grote stukken land. Maar je kunt je wel inzetten voor een groter gebied door een gesprek te beginnen over relevante thema's met overheden, groene organisaties en boeren uit het gebied of zelfs door samen met anderen een gebiedsproces rondom bepaalde thema's op te starten, wanneer dat er nog niet is. Laat je over thema's inspireren op deze pagina. Is er al een lokaal initiatief, dan kun je je aansluiten. We zullen op dit platform een overzicht van bestaande gebiedsprocessen en initiatieven verzamelen. Wil je graag een groter stuk land beheren, dan kun je denken aan particulier natuurbeheer.

En, met jouw vork vorm je het landschap. Je kunt helpen door te kiezen voor lokale producten uit het schap die met zorg voor biodiversiteit zijn gemaakt.

Acties:

Thema's:

Overheden kunnen zich samen met groene organisaties inzetten voor een meer geleidelijke overgang tussen land en water aan de Waddenkust. Hierdoor groeien kwelders en daar profiteren vele soorten van. Ook kunnen overheden en groene organisaties vissen helpen om hun weg van zoet naar zout te vinden, en vice versa.

Initiatieven om stinzenflora aan te planten kunnen worden gekoesterd en uitgebreid en overheden kunnen zich hard maken voor een biodivers netwerk aan sloten, kaden, dijken en bermen. Daarnaast kunnen ze natuurinclusieve landbouw (blijven) stimuleren - in dit gebied met name een natuurrijk akkerlandschap-, een goede bodem- en waterkwaliteit, evenals een groene, bebouwde omgeving. Ook kunnen ze gebiedsprocessen aanjagen samen met de lokale gemeenschap, waar dat nog niet het geval is, maar wel wenselijk. En bestaande burgerinitiatieven verder helpen!

Acties:

Thema's:

Het hoofddoel van groene organisaties is het behoud en versterken van natuur en biodiversiteit. In dit gebied liggen voor hen extra kansen om zich samen met overheden te (blijven) inzetten voor een meer geleidelijke overgang tussen land en water aan de Waddenkust. Ook liggen er veel kansen om samen met overheden vissen te (blijven) helpen om hun weg van zoet naar zout te vinden, en vice versa. Tevens kunnen zij initiatieven om stinzenflora aan te planten koesteren en uitbreiden, samen met de gemeenschap mee blijven bouwen aan een biodivers netwerk en samenwerken met boeren aan natuurinclusieve landbouw en de mogelijkheid van zilte teelten verkennen.

Acties:

Boeren in dit gebied kunnen zich inzetten voor natuurinclusieve akker- en tuinbouw. Ook op je erf kun je als boer veel doen om de biodiversiteit te versterken. Zo kun je bijvoorbeeld een soort helpen als de meervleermuis en stinzenflora aanplanten op je erf.
Aan de kust zijn er plekken waar boeren mogelijkheden voor zilte teelten kunnen verkennen en zo zilte omstandigheden, waar de biodiversiteit baat bij heeft, ruimte kunnen geven.
Als boer kun je samen met collega-boeren en de lokale gemeenschap aan de slag met biodiversiteitsherstel, een gebiedsproces of een burgerinitiatief starten, of je aansluiten bij een bestaand initiatief. We zullen op dit platform een overzicht van bestaande gebiedsprocessen en initiatieven verzamelen.

Acties:

Thema's:

Doe mee aan interessante programma's die leerlingen verwondering over de lokale biodiversiteit bijbrengen, bijvoorbeeld met betrekking tot de flora en fauna van stinzen. Maak het schoolplein groen! Dat is mooi, leuk voor de leerlingen én draagt bij aan de lokale biodiversiteit.

Acties:

Thema's:

Bedrijven in dit gebied kunnen, wanneer ze zich op een bedrijventerrein bevinden, samen met andere ondernemers een ecologisch bedrijventerrein ontwikkelen. Heb je als bedrijf een tuin? Maak deze dan biodivers. Ook kun je in bouwprojecten natuurinclusieve bouwmethodes toepassen.

Thema's:

Onderschriftt filmpje kan hier . Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean mass.

Soorten in gebied Bouhoeke, Bildt en Wadden


Klik op een soort voor meer informatie

Projecten in Bouhoeke, Bildt en Wadden

Boeren met bomen

Tsjoch op!