Gaasterland en zuidelijke IJsselmeerkust

In het zuidwesten van Fryslân, ligt Gaasterland. Dit landschap aan de rand van het IJsselmeer is glooiend en bebost. De heuvels zijn gevormd in de op één na laatste ijstijd, meer dan honderddertigduizend jaar geleden. Verschuivend landijs ‘bulldozerde’ grote hoeveelheden zand, leem en keien tot een prachtig landschap met afwisselingen in hoogte.

De bossen van Gaasterland worden aan elkaar geregen door houtwallen en bermen. In de polder, buitendijks, vind je zogenaamde ouwers, rivierduintjes die zijn overgebleven van de Zuiderzee. Hier groeien bijzondere klaversoorten en kruisdistel.

In Gaasterland is plek voor méér bos en voor natuurlijker bos. Bos met jonge bomen, volgroeide bomen, dood hout, open plekken en bosranden. Ook kunnen we werken aan het herstel van biodiversiteit door houtwallen en bermen biodiverser te beheren. En bij de kliffen aan de kust van het IJsselmeer kan nat bos een kans krijgen. In de toekomst kunnen hier wellicht aalscholvers, grote zilverreigers en misschien zelfs zeearenden broeden. In het water langs de IJsselmeerkust kan hout een schuilplek bieden aan jonge vis en er is ruimte voor uitgestrekte rietvelden met broedplek voor vogels als roerdomp en de grote karekiet.

Laadt...

Basislaag Gebieden

Hoe kun jij de biodiversiteit in dit gebied helpen?

Toon informatie voor:

Je kunt helpen biodiversiteit te versterken door je tuin aan te laten sluiten aan de lokale natuur en het lokale landschap, denk aan houtwallen, bloemrijk grasland vol wilde, inheemse bloemen of misschien zelf een natuurrijk akkertje. Je kunt een vergroeningsproject in je buurt opstarten en in gesprek gaan met de gemeente over ecologisch bermbeheer. Een soort die je in dit gebied goed kunt helpen is de meervleermuis. Ga je verbouwen? Denk eens aan natuurinclusief bouwen.

Als inwoner van het gebied heb je niet altijd zeggenschap over grote stukken land. Maar je kunt je wel inzetten voor een groter gebied door een gesprek te beginnen over relevante thema's met overheden, groene organisaties en boeren uit het gebied of zelfs door samen met anderen een gebiedsproces rondom bepaalde thema's op te starten, wanneer dat er nog niet is. Laat je over thema's inspireren op deze pagina. Is er al een lokaal initiatief, dan kun je je aansluiten. We zullen op dit platform een overzicht van bestaande gebiedsprocessen en initiatieven verzamelen. Wil je graag een groter stuk land beheren, dan kun je denken aan particulier natuurbeheer.

En, met jouw vork vorm je het landschap. Je kunt helpen door te kiezen voor lokale producten uit het schap die met zorg voor biodiversiteit zijn gemaakt.

Acties:

Thema's:

Overheden kunnen zich hier inzetten voor het ontwikkelen van méér bos en natuurlijker bos, voor een geleidelijke overgang tussen land en water aan de Ijsselmeerkust, voor ecologisch bermbeheer en landschapselementen, zoals houtwallen, bloemrijk grasland en natuurrijke akkers. Ze kunnen zich inzetten voor speciale gemalen die trekvissen van zout naar zout helpen en vice versa.

Ze kunnen natuurinclusieve landbouw (blijven) stimuleren - in dit gebied zijn er kansen voor agroforestry en zelfs voor het telen van kwaliteitshout voor duurzame toepassingen-. Ze kunnen een goede bodem- en waterkwaliteit stimuleren, evenals een groene, bebouwde omgeving.

Ook kunnen ze gebiedsprocessen aanjagen samen met de lokale gemeenschap, waar dat nog niet het geval is, maar wel wenselijk. En bestaande burgerinitiatieven verder helpen!

Acties:

Thema's:

Het hoofddoel van groene organisaties is het behoud en versterken van natuur en biodiversiteit. In dit gebied liggen voor hen extra kansen om zich in te zetten voor het ontwikkelen van méér bos en natuurlijker bos, voor een geleidelijke overgang tussen land en water aan de Ijsselmeerkust en voor speciale gemalen die trekvissen van zout naar zout helpen en vice versa. Groene organisaties kunnen samenwerken met boeren aan natuurinclusieve landbouw en met particulieren aan natuurbeheer, bijvoorbeeld door samen het Natuurnetwerk Nederland af te maken.

Acties:

Boeren in dit gebied kunnen zich inzetten voor natuurinclusieve landbouw, bijvoorbeeld door bloemrijk grasland of natuurrijke akkers te ontwikkelen. Ook kunnen ze het bestaande cultuurlandschap versterken door structuurrijke houtwallen te ontwikkelen- een eeuwenoude manier van agroforestry.
Boeren kunnen op delen van hun land bos ontwikkelen, misschien wel een voedselbos of een bos voor duurzame houtteelt. Ook op je erf kun je als boer veel doen om de biodiversiteit te versterken. Zo kun je bijvoorbeeld een soort helpen als de meervleermuis.
Als boer kun je samen met collega-boeren en de lokale gemeenschap aan de slag met biodiversiteitsherstel, een gebiedsproces of een burgerinitiatief starten, of je aansluiten bij een bestaand initiatief. We zullen op dit platform een overzicht van bestaande gebiedsprocessen en initiatieven verzamelen.

Acties:

Thema's:

Doe mee aan interessante programma's die leerlingen verwondering over de lokale biodiversiteit bijbrengen. Maak het schoolplein groen! Dat is mooi, leuk voor de leerlingen én draagt bij aan de lokale biodiversiteit.

Thema's:

Bedrijven in dit gebied kunnen, wanneer ze zich op een bedrijventerrein bevinden, samen met andere ondernemers een ecologisch bedrijventerrein ontwikkelen. Heb je als bedrijf een tuin? Maak deze dan biodivers. Ook kun je in bouwprojecten natuurinclusieve bouwmethodes toepassen.

Thema's:

Soorten in gebied Gaasterland en zuidelijke IJsselmeerkust


Klik op een soort voor meer informatie

Projecten in Gaasterland en zuidelijke IJsselmeerkust

Tsjoch op!