IJsselmeergebied

Het IJsselmeer is het grootste laaglandmeer van Europa. Door middel van de nieuwe vismigratierivier staat het weer in verbinding met de Waddenzee. Ook staat het meer in verbinding met de Friese boezem en Rijn. Vissen die tussen zout en zoet water leven hebben veel belang bij deze verbindingen.

Aan de kust van het Ijsselmeer zijn kansen voor uitgestrekte rietvelden, wanneer we het waterpeil daar weer meer de seizoenen laten volgen. Op sommige plekken langs de kust is er plek voor wilgenbos en bij de kust van Gaasterland voor wilgenbos, gemengd met sleedoorn, eiken en populieren.
Als we een ritme van rust en drukte door recreatie aan de Friese IJsselmeerkust behouden, kan mens en natuur van dit prachtige gebied genieten.

Laadt...

Basislaag Gebieden

Hoe kun jij de biodiversiteit in dit gebied helpen?

Toon informatie voor:

Geniet van de recreatiemogelijkheden in en aan het IJsselmeer en respecteer de rustgebieden die er zijn voor de natuur. Leer meer over de vismigratierivier bij het bezoekerscentrum op de Afsluitdijk.

Acties:

Overheden kunnen zich hier inzetten voor een geleidelijke overgang tussen land en water aan de Ijsselmeerkust en voor speciale gemalen die trekvissen van zout naar zout helpen en vice versa.

Acties:

Het hoofddoel van groene organisaties is het behoud en versterken van natuur en biodiversiteit. In dit gebied liggen voor hen extra kansen door zich samen met overheden in te zetten voor een geleidelijke overgang tussen land en water aan de Ijsselmeerkust en voor speciale gemalen die trekvissen van zout naar zout helpen en vice versa.

Acties:

Boeren langs de IJsselmeerkust kunnen meehelpen door het toepassen van natuurinclusieve landbouw, door weidevogels welkom te heten in een kruidenrijk, vochtig weidelandschap met een goede bodem- en waterkwaliteit. Ook op je erf kun je als boer veel doen om de biodiversiteit te versterken. Zo kun je bijvoorbeeld een soort helpen als de meervleermuis. En rondom je erf kun je meehelpen aan het biodiverse netwerk van sloten, dijken en bermen.

Als boer kun je samen met collega-boeren en de lokale gemeenschap aan de slag met biodiversiteitsherstel, een gebiedsproces of een burgerinitiatief starten, of je aansluiten bij een bestaand initiatief. We zullen op dit platform een overzicht van bestaande gebiedsprocessen en initiatieven verzamelen.

Acties:

Thema's:

Bedrijven in dit gebied kunnen samen met andere ondernemers een ecologisch bedrijventerrein ontwikkelen. Heb je als bedrijf een tuin? Maak deze dan biodivers. Ook kun je in bouwprojecten natuurinclusieve bouwmethodes toepassen. Toeristische bedrijven kunnen duurzame recreatiemogelijkheden aanbieden in en aan het IJsselmeer met respect voor de rustgebieden die er zijn voor de natuur.

Thema's:

Soorten in gebied IJsselmeergebied


Klik op een soort voor meer informatie

Projecten in IJsselmeergebied

Tsjoch op!