Kleiweidegebied en westelijke Ijsselmeerkust

In het kleiweide-gebied van Fryslân vind je melkveehouderij, terpdorpen, eeuwenoude kerken, veel slootjes en vaarten. En de vochtige kleigraslanden met een mozaïek van kavelslootjes en oud greppelland zijn van grote internationale betekenis voor broedende weidevogels en trekvogels die hun reis onderbreken om te rusten en zich te voeden.

We kunnen hier onder andere werken aan biodiversiteitsherstel door robuuste open en kruidenrijke weidevogellandschappen te creëren, waar vogels als grutto’s en veldleeuweriken leven brengen in het voorjaar. Langs de vele vaarten en slootjes zijn er kansen voor natte natuur die leefgebieden met elkaar verbindt en vissen en vleermuizen de weg wijst. Kraamkolonies van de meervleermuis vinden we in de karakteristieke dorpen met hun eeuwenoude kerken zoals in Sloten en Tjerkwerd. Aan de kust van het Ijsselmeer kunnen uitgestrekte waterrietvelden ontstaan door het waterpeil weer meer de seizoenen te laten volgen, zodat vogels als de roerdomp en de grote karekiet er kunnen broeden.

Laadt...

Basislaag Gebieden

Hoe kun jij de biodiversiteit in dit gebied helpen?

Toon informatie voor:

Bouw mee aan een biodivers netwerk! Dit kun je doen door aan de slag te gaan in je tuin, een vergroeningsproject in je buurt te beginnen of je aan te melden als vrijwilliger bij biodiversiteitsprojecten. Ook kun je een gesprek opstarten met jouw gemeente over ecologisch berm- en dijkbeheer.
De meervleermuis is een voorbeeld van een soort die je in dit gebied als burger goed kunt helpen. Ook kun je stinzenflora (helpen) planten; een groep verwilderde voorjaarsbloemen. Ga je verbouwen? Denk eens aan natuurinclusief bouwen. Daarmee kun je bijvoorbeeld een plek bieden aan de huiszwaluw.

Als inwoner van het gebied heb je niet altijd zeggenschap over grote stukken land. Maar je kunt je wel inzetten voor een groter gebied door een gesprek te beginnen over relevante thema's met overheden, groene organisaties en boeren uit het gebied of zelfs door samen met anderen een gebiedsproces rondom bepaalde thema's op te starten, wanneer dat er nog niet is. Laat je over thema's inspireren op deze pagina. Is er al een lokaal initiatief, dan kun je je aansluiten. We zullen op dit platform een overzicht van bestaande gebiedsprocessen en initiatieven verzamelen. Wil je graag een groter stuk land beheren, dan kun je denken aan particulier natuurbeheer. Koester dan de openheid van dit gebied en heet daarmee de weidevogels welkom.

En, met jouw vork vorm je het landschap. Je kunt helpen door te kiezen voor lokale producten uit het schap die met zorg voor biodiversiteit zijn gemaakt.

Acties:

Thema's:

Overheden kunnen zich hier inzetten voor een geleidelijke overgang tussen land en water aan de Ijsselmeerkust. Ze kunnen natuurinclusieve landbouw (blijven) stimuleren, zowel in de noordelijke kleiweide als in de Greidhoeke, waar we weidevogels ieder jaar welkom kunnen heten in een kruidenrijk, vochtig weidelandschap met een goede bodem- en waterkwaliteit.
Initiatieven om stinzenflora aan te planten kunnen worden gekoesterd en uitgebreid en overheden kunnen zich hard maken voor een biodivers netwerk aan sloten, kaden, dijken en bermen, evenals voor een groene, bebouwde omgeving. Ook kunnen ze gebiedsprocessen aanjagen samen met de lokale gemeenschap, waar dat nog niet het geval is, maar wel wenselijk. En bestaande burgerinitiatieven verder helpen!

Acties:

Thema's:

Het hoofddoel van groene organisaties is het behoud en versterken van natuur en biodiversiteit. In dit gebied liggen voor hen extra kansen om zich in te zetten voor een geleidelijke overgang tussen land en water aan de Ijsselmeerkust. Ook kunnen zij samen met overheden en boeren meewerken een een biodivers netwerk van sloten, dijken, kaden en bermen. In dit weidevogellandschap bij uitstek kunnen ze samen met boeren werken aan natuurinclusieve landbouw en met hen en particulieren het Natuurnetwerk Nederland afmaken.

Acties:

Boeren in het kleiweidegebied kunnen meehelpen door het toepassen van natuurinclusieve landbouw, Zowel in de noordelijke kleiweide als in de Greidhoeke, waar we weidevogels ieder jaar welkom kunnen heten in een kruidenrijk, vochtig weidelandschap met een goede bodem- en waterkwaliteit.

Ook op je erf kun je als boer veel doen om de biodiversiteit te versterken. Zo kun je bijvoorbeeld een soort helpen als de meervleermuis. En rondom je erf kun je meehelpen aan het biodiverse netwerk van sloten, dijken en bermen.
Als boer kun je samen met collega-boeren en de lokale gemeenschap aan de slag met biodiversiteitsherstel, een gebiedsproces of een burgerinitiatief starten, of je aansluiten bij een bestaand initiatief. We zullen op dit platform een overzicht van bestaande gebiedsprocessen en initiatieven verzamelen.

Acties:

Thema's:

Doe mee aan interessante programma's die leerlingen verwondering over de lokale biodiversiteit bijbrengen. Maak het schoolplein groen! Dat is mooi, leuk voor de leerlingen én draagt bij aan de lokale biodiversiteit.

Thema's:

Bedrijven in dit gebied kunnen, wanneer ze zich op een bedrijventerrein bevinden, samen met andere ondernemers een ecologisch bedrijventerrein ontwikkelen. Heb je als bedrijf een tuin? Maak deze dan biodivers. Ook kun je in bouwprojecten natuurinclusieve bouwmethodes toepassen.

Thema's:

Soorten in gebied Kleiweidegebied en westelijke Ijsselmeerkust


Klik op een soort voor meer informatie

Projecten in Kleiweidegebied en westelijke Ijsselmeerkust

Plant voort

Bosk

Insectenhotel Tjerkwerd

Uitleenprogramma vleermuisdetector 

Tsjoch op!

It Swelle Nêst