Wadden en Waddeneilanden

Het Waddengebied is een wereld gevormd door wind, eb en vloed, met haar uitgestrekte slikken, wadplaten en kwelders. Het is een natuurgebied van wereldbelang en het domein van miljoenen trekvogels, van zeehonden en vissen. Op de buitendijkse kwelders groeien bijzondere planten die van zoute omstandigheden houden zoals zeealsem en zeeaster. We helpen deze natuur door het gebied vooral met rust te laten en er ecologisch verantwoord en alleen op kleine schaal vis- en schelpdieren te oogsten. En ook door als recreant kwetsbare natuur, zoals broedende vogels, niet te verstoren.

Laadt...

Basislaag Gebieden

Hoe kun jij de biodiversiteit in dit gebied helpen?

Toon informatie voor:

Je kunt vooral helpen door de natuur leidend te laten zijn in het Waddengebied. Heb je een tuin? Laat deze aansluiten op de lokale natuur en het lokale landschap. Ga je verbouwen? Denk eens aan natuurinclusief bouwen.

Als inwoner van het gebied heb je niet altijd zeggenschap over grote stukken land. Maar je kunt je wel inzetten voor een groter gebied door een gesprek te beginnen over relevante thema's met overheden, groene organisaties en boeren uit het gebied of zelfs door samen met anderen een gebiedsproces rondom bepaalde thema's op te starten, wanneer dat er nog niet is. Laat je over thema's inspireren op deze pagina. Is er al een lokaal initiatief, dan kun je je aansluiten. We zullen op dit platform een overzicht van bestaande gebiedsprocessen en initiatieven verzamelen. Wil je graag een groter stuk land beheren, dan kun je denken aan particulier natuurbeheer.

En, met jouw vork vorm je het landschap. Je kunt helpen door te kiezen voor lokale producten uit het schap die met zorg voor biodiversiteit zijn gemaakt.

Acties:

Thema's:

Overheden kunnen de biodiversiteit in het waddengebied beschermen en versterken door de natuur er leidend te laten zijn en kwelders het werk te laten doen waar dat kan.
Ze kunnen natuurinclusieve landbouw (blijven) stimuleren, een goede bodem- en waterkwaliteit, evenals een groene, bebouwde omgeving.

Ook kunnen ze gebiedsprocessen aanjagen samen met de lokale gemeenschap, waar dat nog niet het geval is, maar wel wenselijk. En bestaande burgerinitiatieven verder helpen!

Acties:

Thema's:

Het hoofddoel van groene organisaties is het behoud en versterken van natuur en biodiversiteit. In dit gebied liggen voor hen extra kansen om zich in te (blijven) zetten voor de natuur als leidende factor in het Waddengebied en het stimuleren van de groei van nieuwe kwelders.

Acties:

Doe mee aan interessante programma's die leerlingen verwondering over de lokale biodiversiteit bijbrengen. Maak het schoolplein groen! Dat is mooi, leuk voor de leerlingen én draagt bij aan de lokale biodiversiteit.

Thema's:

Bedrijven in dit gebied kunnen samen met andere ondernemers een ecologisch bedrijventerrein ontwikkelen. Op een Waddeneiland waar de natuur de hoofdmoot heeft, heeft dat unieke kansen. Heb je als bedrijf een tuin? Maak deze dan biodivers. Ook kun je in bouwprojecten natuurinclusieve bouwmethodes toepassen.

Toeristische bedrijven kunnen duurzame recreatiemogelijkheden aanbieden op en rondom de Waddeneilanden met respect voor de rustgebieden die er zijn voor de natuur.

Thema's:

Boeren in het waddengebied kunnen meehelpen door het toepassen van natuurinclusieve landbouw. Ook op je erf kun je als boer veel doen om de biodiversiteit te versterken.

Aan de kust zijn er plekken waar boeren mogelijkheden voor zilte teelten kunnen verkennen en zo zilte omstandigheden, waar de biodiversiteit baat bij heeft, ruimte kunnen geven.

Als boer kun je samen met collega-boeren en de lokale gemeenschap aan de slag met biodiversiteitsherstel, een gebiedsproces of een burgerinitiatief starten, of je aansluiten bij een bestaand initiatief. We zullen op dit platform een overzicht van bestaande gebiedsprocessen en initiatieven verzamelen.

Acties:

Thema's:

Soorten in gebied Wadden en Waddeneilanden


Klik op een soort voor meer informatie

Projecten in Wadden en Waddeneilanden

Herstel en versterken landschap droge dooradering Fryslân

Tsjoch op!