Zuidelijke Wouden

In het zuidoosten van Fryslân vind je beekdalen, heide, bossen, houtwallen, schraalgraslanden, landgoederen, en vennen, dobben en poelen.
Er liggen grote natuurgebieden als het Fochteloërveen, het Drents-Friese Wold en de Bakkefeanster Dúnen met (stuifzand-)heiden, resten van hoogvenen en uitgestrekte bossen. De hoogvenen zijn rijk aan zeldzame soorten zoals het plantje lavendelhei en het veenhooibeestje, een dagvlinder. Ook is er een groeiende kraanvogelpopulatie aanwezig.
De beken die hier ontspringen als Lende, Kuunder en Keningsdjip wateren af naar het Lage Midden waar ze Linde, Tsjonger en Boarn heten. Ze zijn een wereld op zich en ze beginnen klein in de bovenloop en worden steeds breder in de benedenloop. In dit bekenlandschap liggen unieke parels van biodiversiteit met een afwisseling van heide en soortenrijke natte schraalgraslanden, zoals in het Stuttebos en Wijnjeterperschar. Daar vind je bijzondere soorten planten, zoals vleeskleurige orchis en blauwe knoop.
De al vroege waardering voor dit landschap vinden we terug in de landgoederen met een rijke historie, zoals bij Oranjewoud, Bakkeveen en Beetsterzwaag. Dit prachtige zandlandschap biedt veel mogelijkheden voor het herstel van biodiversiteit: zo kunnen we het bestaande cultuurlandschap versterken, deze verbinden met de natuurgebieden, steden en dorpen groener maken en water langer vasthouden.

Laadt...

Basislaag Gebieden

Hoe kun jij de biodiversiteit in dit gebied helpen?

Toon informatie voor:

Je kunt helpen biodiversiteit te versterken door je tuin aan te laten sluiten aan de lokale natuur en het lokale landschap, denk aan het ontwikkelen van houtwallen, elzensingels of kruidenrijk grasland. Ook kun je helpen water in het gebied vast te houden, door -waar dat kan- sloten te dempen of af te dammen en door geen grondwater te onttrekken. Je kunt een vergroeningsproject in je buurt opstarten en in gesprek gaan met de gemeente over ecologisch bermbeheer. Ga je verbouwen? Denk eens aan natuurinclusief bouwen.

Als inwoner van het gebied heb je niet altijd zeggenschap over grote stukken land. Maar je kunt je wel inzetten voor een groter gebied door een gesprek te beginnen over relevante thema's met overheden, groene organisaties en boeren uit het gebied of zelfs door samen met anderen een gebiedsproces rondom bepaalde thema's op te starten, wanneer dat er nog niet is. Laat je over thema's inspireren op deze pagina. Is er al een lokaal initiatief, dan kun je je aansluiten. We zullen op dit platform een overzicht van bestaande gebiedsprocessen en initiatieven verzamelen. Wil je graag een groter stuk land beheren, dan kun je denken aan particulier natuurbeheer.

En, met jouw vork vorm je het landschap. Je kunt helpen door te kiezen voor lokale producten uit het schap die met zorg voor biodiversiteit zijn gemaakt.

Acties:

Thema's:

Overheden kunnen zich hier inzetten voor het versterken van het kleinschalige cultuurlandschap, het ontwikkelen van meer en natuurlijker bos, het laten herleven van hoogveen en door ruimte (en tijd) te geven aan water.

Ze kunnen ecologisch bermbeheer en natuurinclusieve (gemengde) landbouw (blijven) stimuleren, en concepten als boslandbouw. Ze kunnen een goede bodem- en waterkwaliteit stimuleren, evenals een groene, bebouwde omgeving.
Ook kunnen ze gebiedsprocessen aanjagen samen met de lokale gemeenschap, waar dat nog niet het geval is, maar wel wenselijk. En bestaande burgerinitiatieven verder helpen!

Acties:

Thema's:

Het hoofddoel van groene organisaties is het behoud en versterken van natuur en biodiversiteit. In dit gebied liggen voor hen extra kansen zich in te zetten voor het versterken van het kleinschalige cutuurlandschap, het ontwikkelen van meer en natuurlijker bos, hergroei van hoogveen en het ruimte en tijd geven aan water in het gebied zodat de bijbehorende natuur versterkt wordt.

Groene organisaties kunnen samenwerken met boeren aan natuurinclusieve landbouw en met particulieren aan natuurbeheer, bijvoorbeeld door samen het Natuurnetwerk Nederland af te maken.

Acties:

Boeren in dit gebied kunnen zich inzetten voor natuurinclusieve landbouw, bijvoorbeeld door bloemrijk grasland en/of natuurrijke akkers te ontwikkelen en het kleinschalige cultuurlandschap te versterken door houtwallen en elzensingels te ontwikkelen of bestaande te versterken. Ook kunnen boeren werken aan nieuwe concepten van boslandbouw. Tevens kunnen boeren van betekenis zijn bij het geven van ruimte en tijd aan water in dit gebied.

Ook op je erf kun je als boer veel doen om de biodiversiteit te versterken, zoals het aanplanten van hoogstamfruitbomen of het aanleggen van takkenrillen.

Als boer kun je samen met collega-boeren en de lokale gemeenschap aan de slag met biodiversiteitsherstel, een gebiedsproces of een burgerinitiatief starten, of je aansluiten bij een bestaand initiatief. We zullen op dit platform een overzicht van bestaande gebiedsprocessen en initiatieven verzamelen.

Acties:

Thema's:

Doe mee aan interessante programma's die leerlingen verwondering over de lokale biodiversiteit bijbrengen. Maak het schoolplein groen! Dat is mooi, leuk voor de leerlingen én draagt bij aan de lokale biodiversiteit.

Thema's:

Bedrijven in dit gebied kunnen, wanneer ze zich op een bedrijventerrein bevinden, samen met andere ondernemers een ecologisch bedrijventerrein ontwikkelen. Heb je als bedrijf een tuin? Maak deze dan biodivers. Ook kun je in bouwprojecten natuurinclusieve bouwmethodes toepassen.

Thema's:

Soorten in gebied Zuidelijke Wouden


Klik op een soort voor meer informatie

Projecten in Zuidelijke Wouden

Herstel en versterken landschap droge dooradering Fryslân

Tsjoch op!