Geef weidevogels de ruimte in Noord-Fryslân

Kleiweidegebied en westelijke Ijsselmeerkust

De graslanden in de kweldervlakten van Noord-Fryslân zijn van grote betekenis voor weidevogels, denk aan het Wierzijlsterrak, het Widemar en de Eanjumer kolken. Her en der liggen laaggelegen zilte terreintjes met planten als zilte rus, schorrenzoutgras
en broedende kluten zoals in het Klaarkamper Mar, de Kuperuspolder en het Oogvliet. De kleigraslanden zijn ook het domein van wintergasten: ganzen maar vooral goudplevieren, kieviten en wulpen. Het is van belang dat we deze gebieden koesteren.

Achter de kwelderruggen in dit gebied, vinden we de 'mieden'. Hier kunnen de kwaliteiten voor weidevogels en andere graslandnatuur worden versterkt. In het bijzonder in de graslandgebieden waar nu nog weidevogelpopulaties aanwezig zijn. Zoals rond de Blikfaart en de grote gebieden aan weerszijden van de Dokkumer Ie (Widemar, Wynzerpolder en Hallumer mieden) en de Súd Ie. Dit kan door het versterken van de bestaande kernen waar nu veel weidevogels broeden, maar vooral ook door een duurzame en natuurinclusieve landbouw.

Belangrijke elementen daarin zijn een gezonde bodem, een hoger waterpeil en kruidenrijke graslanden met microreliëf in combinatie met netwerken van schone sloten. Behalve voor weidevogels zijn insecten- en wormenrijke graslanden een voedselbank voor de grote aantallen steltlopers – wulpen, goudplevieren, IJslandse grutto’s en kieviten – die hier overwinteren en in het voorjaar doortrekken.

En de lepelaars van de Waddeneilanden profiteren in het voorjaar van de stekelbaars in de sloten. Een op deze wijze sterk gemaakt landschap wordt rijk aan biodiversiteit en ondersteunt de kwaliteit van verspreid gelegen natuurgebieden zoals zilte terreintjes, afgegraven terpen en dyksputten.

Draag bij aan het platform

We zijn een startend en groeiend platform. We ontvangen graag tips over kennis, initiatieven, activiteiten en nieuwsitems.

Heb jij relevante kennis(-documenten) op dit gebied. Neem contact met ons op!

Heb jij een Fries initiatief dat zich richt op dit thema, dat ter inspiratie kan dienen of waar anderen ook aan mee kunnen doen? Dan kun je ons formulier voor initiatieven invullen.

Organiseer je een activiteit in Fryslân rondom dit thema, vul dan ons formulier voor agenda-items in.

Heb je interessant nieuws over dit thema? Vul ons formulier voor nieuwsberichten in.

Gerelateerde projecten

Soorten die hier baat bij hebben


Klik op een soort voor meer informatie

Gekoppelde thema’s


Klik op een thema voor meer informatie

 

Advies nodig?

Ga naar het biodiversiteitsloket.

Stel je vraag